Adatkezelés

Üdvözöllek!

Köszönöm, hogy feliratkozni készülsz a hírleveleimre, vagy jelentkezel a képzéseimre, megtisztelő az érdeklődésed!

Alább olvashatod mindazt, amit a törvény előír, hogy tartalmaznia kell egy adatvédelmi szabályzatnak.

De a lényeg ez:

 Az adataidat bizalmasan kezeljük, nem adjuk ki harmadik félnek, és nem küldünk SPAM-et. Sem a reikizz.hu sem a reikionline.hu oldal nem használ remarketing elemeket, nem gyűjt rólad adatokat (csak amennyit a google összegyűjt).

Személyes adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

Hírlevelet csak külön hozzájárulás esetén küldünk – ez a feliratkozás. Rendszerüzenetet anélkül is küldhetünk (jelentkezés utáni információk, pl. a tanfolyami/tábor/gyakorlás jelentkezés utáni teendőkről, elektronikus számla).

Reikis visszajelzésre kapott nevet, írást, fényképet, csak adott célra használjuk. ennek az reikizz.hu és reikionline.hu oldalról való másolása (lopása) tilos.

Az adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik félnek személyes adatokat nem adunk át. Ez alól a számlázó program és a NAV kivétel (szamlazz.hu és NAV)

Bárkinek felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban kéri az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén.

A személyes adatok törlését szintén az alábbiakban megadott elérhetőségeink egyikén is lehet kérni, de minden hírlevél aljára betesszük ennek a kattintható lehetőségét. Ez alól a tanfolyam során kapott leckék kivételek, hiszen az megrendelt terméknek minősül.

És mindez a törvény nyelvén:

A jelen adatkezelési szabályzat a reikizz.hu és reikionline.hu weboldalon, a látogatók által önkéntes hozzájárulással megadott, tanfolyam és program szervezésre vonatkozó kapcsolattartás, valamint hírlevél küldéséhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik.

Felhasználó a weboldalon történő feliratkozással/jelentkezéssel kijelenti, hogy a weboldalon közzétett Adatkezelési tájékoztató és ÁSZF feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

Az adatok kezelését Dervár Zita, 1098 Budapest, Toronyház u. 13., a továbbiakban adatkezelő végzi.

Az adatokat harmadik személynek nem adom ki, azokat kizárólag a tanfolyam szervezéshez szükséges kapcsolattartásra, valamint a Reikizz és ReikiOnline hírlevélben kiküldött tanfolyami/tréning tájékoztató, közös-gyakorlás ismertető és a honlapon megjelenő friss cikkek kiküldésére használom.

Erre vonatkozó jogszabályok:

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy ez irányú tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek a jelen dokumentum kiadásakor az alábbiak:

 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény).
 • évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (a továbbiakban: gazdasági reklámtörvény).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról. A jogszabály legfrissebb állapota elérhető a net.jogtar.hu oldalon.

Fogalmak:

 1. évi CXII. törvény 3. § alapján
 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy; (ez vagy te)
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
 • különleges adat:
  • a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat,
  • az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy a büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetve a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés-végrehajtás szervezeténél keletkezett, az érintettel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat;
 • közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő és tevékenységére vonatkozó vagy közfeladatának ellátásával összefüggésben keletkezett, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől, így különösen a hatáskörre, illetékességre, szervezeti felépítésre, szakmai tevékenységre, annak eredményességére is kiterjedő értékelésére, a birtokolt adatfajtákra és a működést szabályozó jogszabályokra, valamint a gazdálkodásra, a megkötött szerződésekre vonatkozó adat;
 • közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát, megismerhetőségét vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;
 • hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
 • adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;
 • adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
 • adatfelelős: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;
 • adatközlő: az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;
 • adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;
 • harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

A reikizz.hu és reikionline.hu oldalon kezelt adatok, az adatkezelés célja és időtartama

 • Az adatkezelő megnevezése: Dervár Zita
 • Az adatkezelés megnevezése: tájékoztatás, kapcsolat tartás, tanulás.
 • Az adatkezelés célja: reikizz.hu és a reikionline.hu hírlevél feliratkozók, tanfolyami jelentkezők tájékoztatása, és a tanfolyami jelentkezőkkel való kapcsolattartás, tanfolyamokkal kapcsolatos tudnivalók ismertetése
 • Az adatkezelés jogalapja: Az érintett önkéntes hozzájárulása (2011. évi CXII. törvény 5. § (1) a))
 • A tényleges adatkezelés helye: reikizz.hu, reikionline.hu és listamester.hu oldalak
 • Az adatkezelés automatizáltsága: kézi, részben automatizált
 • Az adatok törlési határideje: a tanfolyam megtartásáig illetve a hírlevélről/tanfolyamról való leiratkozásig (ez alól a számla adatok kivételek, melyek megmaradnak a szamlazz.hu rendszerében)
 • Az érintettek köre: hírlevél feliratkozók és tanfolyami jelentkezők
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-105413/2016

AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

 • Név: Dervár Zita
 • Székhely: 1098 Budapest, Toronyház u. 13.
 • Nyilvántartási szám: NAIH-105413/2016
 • Adószám: 71764681-1-43
 • Telefon: 0620-979-7460
 • Email: reikizz@reikizz.hu

JOGORVOSLAT

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő elérhetőségén vagy az ügyfélszolgálatán keresztül.

Az adatkezelő az érintett adatát nem törölheti, ha azt az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Az adatok védelmének másik oldala

A reikizz.hu és a reikionline.hu oldal minden bejegyzése és tanfolyami anyaga, hírlevele, hírlevélsorozata az én szellemi termékem. Ahol másoktól idézek, igyekszem jelezni. Az oldalakon szereplő blogbejegyzések, termékismertetők, levelek másolása csak engedéllyel és bérleti díj fizetés ellenében engedélyezett. Beleértendő a cikkek címe, tematikája, a tanfolyamok egyedi összetétele, tagsági formák és azok elnevezése is.

Az online tanfolyami anyagok hozzáférése kizárólag az azt megvásárló vevő részére megengedett. A tanfolyam anyagának, hírleveleinek vagy a hozzáférések a megosztása másokkal, pénzért való értékesítése szintén az oldal tulajdonosának való bérleti díj fizetésével jár.

Másképp fogalmazva, a rekizz.hu és a reikionline.hu honlapon található és hírleveleiben kiküldött tartalom részben vagy egészben másolható és felhasználható 50.000 Ft/nap bérleti díj ellenében, és a felhasználással („lopással”) elfogadod ezt a feltételt.

Cookie és GDPR - az oldalon cookie-kat használunk. Az oldal használatával elfogadod az Adatkezelési Szabályzatot. További információ

Az Uniós törvények értelmében fel kell hívnunk a figyelmét arra, hogy ez a weboldal ún. „cookie”-kat vagy „sütiket” használ. A sütik apró, tökéletesen veszélytelen fájlok, amelyeket a weboldal helyez el az Ön számítógépén, hogy minél egyszerűbbé az Ön számára a böngészést. A sütiket letilthatja a böngészője beállításaiban. Amennyiben ezt nem teszi meg illetve ha az „Engedélyezem” feliratú gombra kattint, azzal elfogadja a sütik használatát. Az ú.n. GDPR - egységes úniós adatvédelmi szabályok - értelmében átírtuk az lap alján található adatkezelési szabályzatot, de a lényeg: az ingyenesen letölthető tartalom letöltéséhez hírlevélre iratkozol fel, melyről egy gombnyomással le tudsz iratkozni. A tanfolyamra való jelentkezés egyszeri, nem iratkozol fel vele másra. Az email címet a hirlevél-küldő szolgáltató tárolja (jelen esetben a listamester.hu ), adataidat nem adjuk ki harmadik félnek.

Close